Om ETIM

ETIM NORGE

ETIM Norge er et samarbeid med de tre store fagområdene innenfor Byggebransjen.

Elektro, VAVVS og Bygg går sammen om samordning og standardisering gjennom sine respektive produktdatabaser EFO, NRF og NOBB.

For å møte både nåtidens og fremtidens behov for digitalisering samordner vi innholdet i våre tre produktdatabaser med grunnlag i en internasjonal begrepsstruktur – ETIM. Strukturen er opprinnelig laget for tekniske produkter og brukes allerede aktivt av store internasjonale aktører som ABB, Siemens, Philips for å nevne noen få.

I tillegg til samordningen i Norge, er det gjort tilsvarende i Sverige der elektro-, vvs- og bygg- fagene har besluttet å gå for ETIM strukturen. I tillegg er Finland på gang og det arbeides aktivt med å få etablert et formalisert samarbeide mellom de Nordiske land på dette området.

Gjennom et slikt samarbeide vil ETIM dermed være den eneste datastrukturen som er forankret blant de tre viktigste fagområdene innenfor Byggenæringen i de nordiske land og den eneste strukturen som har en etablert, internasjonal styringsmodell som bidrar til å sikre at datainnhold og kvalitet er på et nødvendig nivå.

ETIM INTERNASJONALT

ETIM International er et partnerskap av nasjonale Etim organisasjoner og

har sitt offisielle sete i Nederland.

ETIM har nå 13 medlemsland inkludert USA/Canada, og

det forventes ytterligere vekst i medlemsmassen.

Foreningen har følgende formelle organer:
Generalforsamlingen, styret og Teknisk komité. (TC)

Generalforsamlingen har fullmakter til å nå målene, visjonene og

strategiene for ETIM International.

Hvert land har én stemme på generalforsamlingen, som avgjøres ved flertall.
Generalforsamlingen er det høyeste formelle organ i organisasjonen og vil velge et

hovedstyre for å utføre driftsoppgaver.

Det kan også sette opp politiske grupper og arbeidsgrupper.
ETIM International skal styres av et styre i samsvar med vedtak truffet av generalforsamlingen.

ETIM Technical Committee (TC) er det sentrale organ for alle beslutninger om standardiseringsprosessen.

Den har en teknisk tilsyn over hele ETIM modellen.

TC vil formelt ta stilling til alle foreslåtte RFC (Request for Change) ved hjelp av CMT.
Hvert medlemsland utpeker en person til å være medlem av TC, som regnes som en teknisk ekspert innen ETIM .

Her er link til ETIM Internationals hjemmeside.