ETIM Internasjonalt

ETIM International er et partnerskap av nasjonale Etim organisasjoner og har sitt offisielle sete i Brussel.
Foreningen har følgende formelle organer:
Generalforsamlingen,
styret og
den Tekniske komiteen. (TC)
Generalforsamlingen har fullmakter til å nå målene, visjonene og strategi for ETIM International.
Hvert land har én stemme på generalforsamlingen, som avgjøres ved flertall.
Generalforsamlingen er det høyeste formelle organ i organisasjonen og vil velge hovedstyret for å utføre driftsoppgaver.
Det kan også sette opp politiske grupper og arbeidsgrupper.
ETIM International skal styres av et styre i samsvar med vedtak truffet av generalforsamlingen.
ETIM Technical Committee (TC) er det sentrale organ for alle beslutninger om standardiseringsprosessen.
Den har en teknisk tilsyn over hele ETIM modellen.
TC vil formelt ta stilling til alle foreslåtte RFC (akseptere, bearbeide, avvise) ved hjelp av CMT.
Hvert medlemsland utpeker en person til å være medlem av TC, som regnes som en ETIM teknisk ekspert.
Her er link til ETIM Internationals hjemmeside.